วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวรุจิลาภา พรสิงห์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปาณิสรา สิงหพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปิยะรัตน์ ชาวอบทม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสายฝน พิลึกเรือง
ครูชำนาญการ

นางสาวสุดถนอม ธีระคุณ
ครูชำนาญการ

นางชนากานต์ วรงค์
ครูชำนาญการ

นางสาวกชปาณ ชาญศรี
ครูชำนาญการ

นางสาวมนัสวีน์ อุดม
ครูชำนาญการ

นางสาวภรณ์ภัสสรณ์ จ่าชัยภูมิ
ครูชำนาญการ

นายนครินทร์ ซื่อสัตย์
ครูชำนาญการ

นางสุรัจชา จำนงค์วงศ์สกุล
ครูชำนาญการ

นางวราภรณ์ พรมนิล
ครูชำนาญการ

นางสาววิจิตรา วิภาคาร 
ครู

นางสาวกนกพร สุดหาญ
ครู

นางสาวแพรทอง พิลาสา
ครู

นางสาวทิพวรรณ์ ถาหล้า
ครู

นางสาวนงลักษณ์ เนียมแสง
ครู

นายไชยเดช นูนคาน 
ครู

นางยุภา พลอุบล
ครู

นางสาวอุทัยรัตน์ ธรรมอินทร์
ครู

นางสาวยุพาภรณ์ ลิ้มสงวน
ครู

นายพิทยา คำอาษา
ครู

นางสาวอัญชลี บุศราคำ
ครู

นายวัชรกรรณ ธรรมกูล
ครู

นางสาวสิรินันท์ บุญญานันท์
ครู

นางสาวรัตติยา พุ่มพวง
ครู

ห้องพักครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี ชีววิทยา  ห้อง 321 (อาคาร 3 ชั้น 2)

📞เบอร์ติดต่อ 02-536-3544 ต่อ 300

ห้องพักครูวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์  ห้อง 523 (อาคาร 5 ชั้น 2)

📞เบอร์ติดต่อ 02-536-3544 ต่อ  604

ห้องพักครูเทคโนโลยี ห้อง 223 – 224 (อาคาร 2 ชั้น 2)

📞เบอร์ติดต่อ 02-536-3544 ต่อ 207, 208